جدول شماره 2
حوزه های قضایی و تعداد مورد نیاز

حوزه قضائي

رشته ها و تعداد مورد نياز

اردبيل نقشه برداري(2 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(5 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(3 نفر) راه و ساختمان (3 نفر) امور ثبتي (3 نفر) حسابداري و حسابرسي (5 نفر) زراعت(3نفر)
اصفهان جرائم رايانه اي (2 نفر) نقشه برداري(2 نفر) امور بانكي (2) وسائط نقليه موتوري زميني(10 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(5 نفر) راه و ساختمان (5 نفر) امور ثبتي(5نفر) حسابداري و حسابرسي (7 نفر) زراعت (5 نفر)
كرج نقشه برداري(2 نفر) امور بانكي (2) وسائط نقليه موتوري زميني(5 نفر) محيط زيست(2 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(3 نفر) راه و ساختمان (5 نفر) امور ثبتي (3 نفر) حسابداري و حسابرسي (5 نفر) زراعت (3 نفر)
ايلام نقشه برداري(2 نفر) اسلحه شناسي و مهمات (3) وسائط نقليه موتوري زميني(5 نفر) محيط زيست(5نفر) تشخيص اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت(5 نفر) راه و ساختمان (5 نفر) امور ثبتي (5 نفر) حسابداري و حسابرسي (5نفر) زراعت (5 نفر)
تبريز نقشه برداري(2 نفر) امور بانكي (2) وسائط نقليه موتوري زميني(7 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(5 نفر) راه و ساختمان (5 نفر) امور ثبتي (5 نفر) حسابداري و حسابرسي (7 نفر) زراعت (5 نفر)
اروميه نقشه برداري(2 نفر) اسلحه شناسي و مهمات (3) وسائط نقليه موتوري زميني(5 نفر) محيط زيست(3نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(2 نفر) راه و ساختمان (3 نفر) امور ثبتي (3 نفر) حسابداري و حسابرسي (3 نفر) زراعت (1 نفر)
بوشهر نقشه برداري(2 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(3 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(2 نفر) راه و ساختمان (3 نفر) امور ثبتي (3 نفر) حسابداري و حسابرسي (3 نفر) زراعت(2نفر)
تهران جرائم رايانه اي (20 نفر) نقشه برداري(10 نفر) بورس و اوراق بهادار (30 نفر) امور بانكي (16 نفر) اسلحه شناسي و مهمات (10 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(14 نفر) محيط زيست(10 نفر) زراعت(5نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(12 نفر) راه و ساختمان (24 نفر) امور ثبتي(20نفر) حسابداري و حسابرسي (20 نفر)
شهركرد نقشه برداري(2 نفر) اسلحه شناسي و مهمات (3 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(2 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(2 نفر) راه و ساختمان (3 نفر) امور ثبتي (3 نفر) حسابداري و حسابرسي (3 نفر) زراعت (3 نفر)
بيرجند نقشه برداري(2 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(2 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(2 نفر) راه و ساختمان (5 نفر) امور ثبتي (3 نفر) حسابداري و حسابرسي (5 نفر) زراعت(3نفر)
مشهد جرائم رايانه اي (2نفر) نقشه برداري(2 نفر) امور بانكي (2نفر) اسلحه شناسي و مهمات (5 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(5 نفر) محيط زيست(5 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثرانگشت(5 نفر) راه و ساختمان (15 نفر) امور ثبتي (10 نفر) حسابداري و حسابرسي (10 نفر) زراعت(5 نفر)
بجنورد نقشه برداري(2 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(2 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(2نفر) راه و ساختمان (3نفر) امور ثبتي (3 نفر) حسابداري و حسابرسي (3 نفر) زراعت(2نفر)
اهواز نقشه برداري(2 نفر) اسلحه شناسي و مهمات (3 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(3 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(3 نفر) راه و ساختمان (5 نفر) امور ثبتي (5 نفر) حسابداري و حسابرسي (5 نفر) زراعت (2 نفر)
زنجان نقشه برداري(2 نفر) امور بانكي (2نفر) اسلحه شناسي و مهمات (2 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(2نفر) محيط زيست(4 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(3 نفر) راه و ساختمان (3 نفر) امور ثبتي (5 نفر) حسابداري و حسابرسي (5 نفر) زراعت (2 نفر)
سمنان نقشه برداري(2 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(3 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(3 نفر) راه و ساختمان (3 نفر) امور ثبتي (3 نفر) حسابداري و حسابرسي (5 نفر) زراعت(2نفر)
زاهدان نقشه برداري(2 نفر) اسلحه شناسي و مهمات (3 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(3 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(3 نفر) راه و ساختمان (5 نفر) امور ثبتي (5 نفر) حسابداري و حسابرسي (5 نفر) زراعت (2 نفر)
شيراز جرائم رايانه اي (2نفر) نقشه برداري(2 نفر) امور بانكي (2 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(3 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(3 نفر) راه و ساختمان (3 نفر) امور ثبتي(3نفر) حسابداري و حسابرسي (3 نفر) زراعت (3 نفر)
قزوين نقشه برداري(2 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(2 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(3 نفر) راه و ساختمان (3 نفر) امور ثبتي (3 نفر) حسابداري و حسابرسي (3 نفر) زراعت(2نفر)
قم نقشه برداري(2 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(3 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(3 نفر) راه و ساختمان (3 نفر) امور ثبتي (4 نفر) حسابداري و حسابرسي (4 نفر) زراعت(2نفر)
سنندج نقشه برداري(2 نفر) اسلحه شناسي و مهمات (5 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(3 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(5 نفر) راه و ساختمان (5 نفر) امور ثبتي (5 نفر) حسابداري و حسابرسي (6 نفر) زراعت (5 نفر)
كرمان جرائم رايانه اي (3نفر) نقشه برداري(2 نفر) اسلحه شناسي و مهمات (5 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(3 نفر) محيط زيست(5 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(5 نفر) راه و ساختمان (5نفر) امور ثبتي (7 نفر) حسابداري و حسابرسي (7 نفر) زراعت (5 نفر)
كرمانشاه نقشه برداري(2 نفر) امور بانكي (2نفر) اسلحه شناسي و مهمات (5 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(3نفر)محيط زيست(5 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(5 نفر) راه و ساختمان (5 نفر) امور ثبتي (7 نفر) حسابداري و حسابرسي (7 نفر) زراعت (5 نفر)
ياسوج نقشه برداري(2 نفر) اسلحه شناسي و مهمات (2 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(2 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(2 نفر) راه و ساختمان (5 نفر) امور ثبتي (3 نفر) حسابداري و حسابرسي (3 نفر) زراعت(3نفر)
گرگان نقشه برداري(2 نفر) اسلحه شناسي و مهمات (1 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(2 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(3 نفر) راه و ساختمان (5 نفر) امور ثبتي (4 نفر) حسابداري و حسابرسي (5 نفر) زراعت (4 نفر)
رشت نقشه برداري(2 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(3 نفر) محيط زيست(4 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(5 نفر) راه و ساختمان (5 نفر) امور ثبتي (5 نفر) حسابداري و حسابرسي (3 نفر) زراعت(5نفر)
خرم آباد نقشه برداري(2 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(4 نفر) محيط زيست(4 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(5 نفر) راه و ساختمان (5 نفر) امور ثبتي (5 نفر) حسابداري و حسابرسي (7 نفر) زراعت(5نفر)
ساري جرائم رايانه اي (2نفر) نقشه برداري(2 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(4 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(4 نفر) راه و ساختمان (3 نفر) امور ثبتي (3 نفر) حسابداري و حسابرسي (2 نفر) زراعت (3 نفر)
اراك نقشه برداري(2 نفر) اسلحه شناسي و مهمات (2 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(4 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(3 نفر) راه و ساختمان (5 نفر) امور ثبتي (5 نفر) حسابداري و حسابرسي (3 نفر) زراعت (5 نفر)
بندرعباس جرائم رايانه اي (2نفر) نقشه برداري(2 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(3 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(3 نفر) راه و ساختمان (5 نفر) امور ثبتي (4 نفر) حسابداري و حسابرسي (3 نفر) زراعت (5 نفر)
همدان جرائم رايانه اي (2نفر) نقشه برداري(2 نفر) وسائط نقليه موتوري زميني(3 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(3 نفر) راه و ساختمان (3 نفر) امور ثبتي (3 نفر) حسابداري و حسابرسي (3 نفر) زراعت (3 نفر)
يزد نقشه برداري(2 نفر)وسائط نقليه موتوري زميني(2 نفر) محيط زيست(3 نفر) تشخيص اصالت خط،امضا و اثر انگشت(3 نفر) راه و ساختمان (5 نفر) امور ثبتي (5 نفر) حسابداري و حسابرسي (5 نفر) زراعت(5نفر)